Vlaams gewest

Lege cartridges en afgedankt ICT-materiaal (AEEA of Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten) worden deels beschouwd als (Klein) Gevaarlijk Afval (KGA) met als gevolg dat een inzamelaar moet voldoen aan enkele strikte voorwaarden. Recyca heeft hiervoor de nodige inspanningen geleverd en we zijn voor Vlaanderen officieel erkend als IHM (inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar) van lege inktpatronen en afgedankt AEEA.

Wat kan Recyca u op dit vlak bieden?

  • We beschikken over een milieuvergunning klasse 1, verleend door de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen. Onze inrichting voldoet dus aan alle voorwaarden die gesteld zijn in de VLAREM wetgeving.
  • Voor Vlaanderen zijn we officieel erkend door de OVAM (registratienummer 56676/E629). Dit is een garantie voor onze werkwijze en de manier waarop wij met uw afval omgaan. Tevens houdt dit in dat we geregistreerd zijn als vervoerder van afvalstoffen. Een kopij van de huidig geldende erkenning kan u hier downloaden.
  • Recyca heeft een verzekering afgesloten ten belope van 250.000€ voor materiële schade en 250.000€ voor lichamelijke schade voor de mogelijke schade ten gevolge van haar activiteiten.

Uit de erkenning volgen een aantal bijkomende verplichtingen die voor u een extra service opleveren.

  • Bij iedere ophaling krijgt u van ons een attest welke u kunt gebruiken bij uw jaarlijkse afvalaangifte (afvalstoffendecreet).
  • Elke ophaling wordt vergezeld van een identificatieformulier waarvan u één exemplaar bekomt.
  • Een afvalstoffenregister wordt dagelijks bijgehouden zodat controle door de “toezichthoudende ambtenaar” mogelijk is.
  • Alle restafval en niet-recycleerbaar materiaal worden door een erkende firma bij ons opgehaald en vakkundig verwerkt.

Graag vermelden we nog enkele bronnen van relevante wetgeving:

  • Decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, zoals gewijzigd bij decreet van 20 april 1994: het decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.
  • Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Vlarema).
  • Bijlage 2.1 van het Vlarema: lijst van afvalstoffen.

Verdere informatie kan u vinden op de website van de OVAM.

Erkenning Vlaams gewest   Attest vergunning

Go to top