ALGEMENE VOORWAARDEN VAN RECYCA BV

TITEL 1: Toepassingsgebied en bindende kracht van de algemene voorwaarden

Behoudens schriftelijke overeenkomst, waarin uitdrukkelijk wordt afgeweken van de onderhavige algemene voorwaarden, worden alle werkzaamheden en opdrachten door Recyca bv slechts aanvaard en uitgevoerd onder hierna volgende voorwaarden.

Deze voorwaarden worden geacht door de opdrachtgever gekend en aanvaard te zijn onder verzaking aan de eigen algemene voorwaarden, en worden geacht het geheel der zakelijke relaties tussen partijen te beheersen, niet enkel voor wat betreft de opdracht bij gelegenheid waarvan de algemene voorwaarden zullen worden medegedeeld doch verder voor alle daarop volgende nieuwe offertes, opdrachten en overeenkomsten; indien partijen voor één of meerdere welbepaalde opdrachten uitdrukkelijk en schriftelijk afwijken van deze voorwaarden of van een gedeelte daarvan, blijven de voorwaarden tussen partijen van kracht voor wat betreft de overige clausules en de vorige of verdere offertes, opdrachten en overeenkomsten.

In de meest brede betekenis die daaraan kan worden verleend en zonder dat deze informatieve opsomming beperkend is, kunnen de opgedragen en aanvaarde werkzaamheden onder meer betrekking hebben op:

In de huidige algemene voorwaarden worden “inkjets, toners en printafval” gebruikt in de meest brede betekenis van het woord zonder beperking waaronder begrepen: niet gebruikte of onbruikbare producten, lege inkjets en toners, lege tonerflessen, flacons en printerlinten en die gevaar kunnen inhouden voor de levende wezens en het milieu en waarvan de opdrachtgever zich wil ontdoen, ontdoet of zich moet ontdoen krachtens de geldende wetgeving en waarvoor Recyca bv een opdracht ontvangt.

TITEL II: Toeleveringsmodaliteiten

1. Specificatie

De opdrachtgever is ertoe gehouden tijdig en op correcte wijze, en in overeenstemming met alle wettelijke vereisten, de aard en samenstelling van het toe te leveren afval nauwkeurig te omschrijven en is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg zou zijn van een niet juiste omschrijving.

2. Toelevering

De toelevering van de afvalstoffen kan slechts geschieden op het met Recyca bv overeengekomen tijdstip.

Recyca bv behoudt zich het recht voor afvalstoffen die niet aan de voorschriften van de hiervoor genoemde reglementering voldoen, de toegang tot haar terreinen te ontzeggen.

Indien bij de toelevering vastgesteld wordt dat de aangevoerde lading afvalstoffen afwijkt van de afvalstof welke voorwerp is van de overeenkomst en waarnaar in de overeenkomst verwezen wordt, behoudt Recyca bv zich het recht voor om naar haar keuze, ofwel de afvalstoffen voor rekening van de toeleverancier terug te zenden, ofwel, in overleg met de toeleverancier, andere voorwaarden voor de verwerking van de afvalstoffen te bedingen.

Grensoverschrijdend transport van afvalstoffen valt onder de Verordening 1013/2006/EG. Partijen erkennen aan de verplichtingen van deze Verordening te voldoen.

3. Gewichts- of kwantiteitsbepaling

Recyca bv bepaalt op bindende wijze het gewicht of kwantiteit van de toegeleverde afvalstoffen.

4. Tussentijdse opslag

In geval van tussentijdse opslag van afvalstoffen op de installatie van Recyca bv wordt uitdrukkelijk bepaald dat de relaties tussen partijen NIET beheerst worden door de regels van de bewaargeving/-neming zoals bepaald in art. 1915 e.v. van het B.W., maar deze tussentijdse opslag dient gezien te worden als het louter ter beschikking stellen van opslagfaciliteiten.

TITEL III: Eigendom

Recyca bv zal nooit als eigenaar noch als producent kunnen beschouwd worden met betrekking tot de toegeleverde afvalstoffen. Recyca bv mag te allen tijde van de opdrachtgever vragen dat deze de toegeleverde partij afvalstoffen terugneemt in de volgende, te exemplatieven titel gegeven gevallen: overmacht, uitvallen van het voorgestelde verwerkingscentrum, wijzigingen in de nationale of internationale reglementeringen en wetgeving, weersomstandigheden, oproer, burgeroorlog, terrorisme, enz.

Alle kosten van teruggave van deze partij zijn steeds ten laste van de opdrachtgever. Wanneer de aangeleverde partij vermengd werd met een andere verenigbare partij zal terugname van de vermengde partij geschieden in verhouding tot het aandeel in de totaal vermengde partij.

TITEL IV: Aansprakelijkheid

Alle werkzaamheden en opdrachten uitgevoerd door Recyca bv houden een middelenverbintenis in en geen resultaatsverbintenis.

Enige vertraging in de uitvoering van de opdrachten kan geen aanleiding geven tot de betaling van een schadevergoeding.

Recyca bv kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van haar opdracht ten gevolge van beperkingen opgelegd door een autoriteit van wie redelijkerwijze mag aangenomen worden dat zij bevoegd is.

De aansprakelijkheid van Recyca bv, haar organen, onderschikten, vertegenwoordigers en onderaannemers, is uitgesloten voor elk verlies of schade, veroorzaakt door of ontstaan ten gevolge van onjuiste of nalatige uitvoering, tenzij de opdrachtgever bewijst dat deze te wijten is aan een grove fout. In dit geval is de aansprakelijkheid per opdracht beperkt tot tien maal het voor de uitvoering van de opdracht gefaktureerde bedrag met een maximum van 12.500€.

De opdrachtgever blijft aansprakelijk voor elke schade veroorzaakt door de aan Recyca bv toegeleverde afvalstoffen, vanaf de levering tot aan de verwerking en vrijwaart Recyca bv voor alle mogelijke aanspraken van derden ten gevolge van gelijk welke, zelfs foutloze, handeling.

Elke klacht of vordering tegen Recyca bv moet ingediend worden binnen een termijn van 3 maanden die volgt op het technisch uitvoeren van de opdracht- aldus voor de administratieve afhandeling ervan – zoniet treedt van rechtswege rechtsverval op.

TITEL V: Algemene bepalingen

1. Tarieven

Alle tarieven aangeboden in de offertes van Recyca bv zijn exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2. Betalingsvoorwaarden

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij laattijdige betaling is vanaf de 15e dag na factuurdatum van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een verwijlrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2%.

3. Toepasselijk recht – bevoegdheid

Alle mogelijke betwistingen tussen Recyca bv en de opdrachtgever zullen worden beheerst door het Belgisch recht en, bij gebreke aan minnelijke regeling, gebracht worden voor de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen die uitsluitend bevoegd zijn van het geschil kennis te nemen.

Huidige voorwaarden treden in werking op 01 januari 2002.